AAD Oyun Disiplin ve Ceza Yönetmeliği

(24 Kasım 2015)

I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MADDE 1 – AMAÇ
Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel airsoft faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir.

MADDE 2 – TANIMLAR ve KISALTMALAR
Bu talimattaki;
(a) AAD: Anadolu Airsoft Derneği
(b) Kulüp/Takım : Amatör veya profesyonel Airsoft faaliyetlerinde bulunan ve AAD tarafından düzenlenen oyunlar için oynama hakkını kazanmış dernek veya şirketleri yada oyuncu gruplarıdır.
(c) Yönetici: Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyeleri ve onursal başkanı ile kulüp müdürü, genel müdür, genel sekreter gibi üst düzey kulüp yetkililerini,
(ç) Müsabaka görevlileri: AAD tarafından görevlendirilen hakem, gözlemci ve diğer kişileri,
(d) Görevli: Oyuncu haricinde, bir kulüpte yaptığı işin niteliği ve süresine bakılmaksızın airsoft la ilgili faaliyet gösteren veya kulüp tarafından görevlendirilen kişileri (özellikle; teknik adamları, diğer teknik ve idari görevlileri, sağlık ekibini, kulüp çalışanlarını, kulüp özel güvenlik görevlileri vb.)
(e) Diğer kişiler: oyuncular, kulüp yöneticileri ve görevliler dışında kalan ve bu talimat kapsamındaki airsoft la ilgili tüm gerçek kişileri,
(f) Resmi müsabaka: AAD tarafından tüm oyun guruplarına açık düzenlenen müsabakalarını,
(g) Özel müsabaka: Resmi müsabakaların dışında kalan oyun gurupları sınırlandırılmış ve önceden oyun gurupları belirlenmiş müsabakaları,
(ğ) Müsabaka öncesi: Takımların veya seyircilerin Oyun alanları sınırları içine girmelerinden itibaren müsabakanın başlama anına kadar geçen süreyi,
(h) Müsabaka sonrası: Müsabakanın bitiş anından takımların ve seyircilerin oyun alanları sınırları dışına tamamen çıktıkları ana kadar geçen süreyi,
(ı) Baş hakem: Oyun içi disiplini ve günlük cezaları uygulamakla sorumlu kişi.
(j) Gözlemci: Oyun içi disiplinsiz davranışları teknik komiteye raporlayan (Baş hakem değerlendirmesi dahil) oyuna dahil olmadan gözetmenlik yapan kişi.
ifade eder.

MADDE 3 – KAPSAM
(1) Bu talimat, AAD tarafından düzenlenen veya AAD’nin yetki alanına giren tüm müsabakalar ve airsoft oyunları ilgili tüm hususlarda uygulanır.
(2) Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tabidirler:
(a) Kulüpler, başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve çalışanları,
(b) Müsabaka görevlileri,
(c) Amatör ve profesyonel oyuncular,
(ç) Teknik adamlar,
(d) Müsabaka organizatörleri,
(e) Seyirciler,
(f) Bir müsabaka veya etkinlik kapsamında görevlendirilmiş kişiler,
(g) Airsoft ile görevli diğer kişiler.

II. GENEL HÜKÜMLER – DİSİPLİN CEZALARI – DİSİPLİN İHLALLERİ

A. GENEL HÜKÜMLER
MADDE 4 – TEMEL İLKELER
(1) Kulüpler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve AAD kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.
(2) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
(3) Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.
(4) Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle belirlenir.

MADDE 5 – MANEVİ UNSUR
Bu talimat kapsamında sayılan ihlaller, aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece, esas olarak kasten veya taksirle gerçekleştirilmiş olmaları halinde cezalandırılır.
(1) Oyun kurucu AAD olduğu similasyonlarda, oyunun oynanacağı alan ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla AAD adına teknik komite yükümlüdür.
(2) Kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdür.

MADDE 7 – FAİLİN BELİRLENEMEMESİ
Disiplin ihlallerinin faillerinin şahsen belirlenememesi halinde o yun için şahsın bulunduğu takım kaptanı nezdinde takıma uyarı veirlir.

MADDE 8 – TEŞEBBÜS
Teşebbüse ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde cezada indirim yapılır. AAD bu gibi hallerde cezayı yarısına kadar indirebilir.

MADDE 9 – İŞTİRAK
(1) Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur. İhlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan azmettiren veya bir başkasına yardım eden kişiler de ihlale iştirak etmiş sayılır.
(2) İhlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına engel değildir.
(3) AAD , ihlale iştirak edenlerin fiile katılım derecesini ve iştirakin türünü de değerlendirmek suretiyle uygulanacak cezayı takdir eder.

MADDE 10 – İÇTİMA
(1) Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır.
(2) Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.

MADDE 11 – TEKERRÜR
(1) Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, disiplin ihlalinde bulunan bir kişinin, aynı sezon içerisinde bu ihlali tekrar etmesi halinde, cezasının kesinleşmiş olması kaydı ile sonraki cezası artırılır. AAD bu gibi hallerde cezayı yarısına kadar artırmaya yetkilidir.
(2) İhtar ve kınama cezaları ile ikiye kadar (iki dahil) müsabakadan men cezası veya oyun alanlarına giriş yasağı tekerrüre esas olmaz.

MADDE 12 – HAKSIZ TAHRİK
(1) Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.
(2) AAD, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.

MADDE 13 – TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ
(1) Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.
(2) Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

B. DİSİPLİN CEZALARI
MADDE 17 – İHTAR
İhtar, ihlal edilen disiplin kuralının esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.

MADDE 18 – KINAMA
Kınama, sorumluların, eylemlerinin, tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

MADDE 19 – İHRAÇ
Bir üyenin AAD içinde bulunan üyelik haklarının sonlandırılması .( Bu ceza için divan heyeti kararı istenir )

MADDE 20 – MÜSABAKADAN MEN
Oyuncunun veya diğer gerçek kişilerin oynanmakta olan oyundan men edilmesidir.

C. DİSİPLİN İHLALLERİ
MADDE 21 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranış gösteren Oyuncular bir ila üç müsabakadan men cezası

MADDE 22 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME
AAD veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, oyunculara, yöneticilere veya diğer ilgili oyun guruplarına ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan;
Oyuncular iki ila beş; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise üç ila yedi müsabakadan men cezası,

MADDE 23 – AYRIMCILIK
Irk, dil, din,siyasi görüş , etnik köken ayrımcılığı yaparak insanlık onurunu herhangi bir şekilde zedeleyen,
Oyuncu dört ila sekiz müsabakadan men cezası,

MADDE 24 – KURAL DIŞI HAREKETLER
Airsoft oyun kurallarına aykırı olarak vurulmasına ramen oyuna devam eden oyuncular , Atış mesafesini ihlal eden oyuncular , iki ila dört oyun men cezası verilir.

MADDE 25 – SALDIRI
Saldırının,oyuncular, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;
Oyunculara beş ila on müsabakadan men cezası,
Saldırının müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
Oyunculara on ila onbeş müsabaka men cezası,

D. UYGULAMA
1 ) SAHA İÇİ UYGULAMALAR.
Oyun günü oyun alanına gelindiği andan oyun alanını terk edene kadar geçen sürede yukardaki disiplin yönetmeliğine uygun olarak Baş hakem oyun alanında AAD adına oyun kurallarını uygular.

ZOMBİLER
Gün içinde vurulduğu ve çıkmadığı hakkında şikayet alan kişi kaptanından uyarı alır tekrarlanması durumunda sarı kart verilir.
Aynı gün içinde birden fazla zombi şikayetinde bulunan oyuncuların da şikayet kaydı tutulur.
Vurulan kişi eğer ki Video görüntüleri ile tespit edilmişse inceleme sonucu vurulan kişiye direk kırmızı kart verilir.
Karşı oyuncunun tanınmadığı görülemediği veya başka oyuncuların yerinin belli edileceği durumlarda, oyunun akışını bozmamak için Zombi şikayetinde bulunacak oyuncu vuruldum şapkasını takarak bekler ve telsizden saha amirini çağırarak diğer oyuncu hakkında şikayette bulunur.
Yukarıdaki eylemleri gerçekleştiren kişi baş hakem tarafından sarı kartla cezalandırılır. Gün içinde çift sarı kart gören kişi direk kırmızı kart görmüş gibi o günkü oyundan ihraç edilir. Kart gören oyuncular gözlemci ve hakem raporları ile teknik komiteye oradan da dernek ceza yönetmeliğine uygun cezalar almaları için yönetim kuruluna sevk edilir.

ATIŞTA MESAFE PROBLEMİ
Mesafe problemi yaşan oyuncular mesafe tartışmasında hakem sadece ve sadece kişilerin KENDİSİDİR. Şikayet eden oyuncu silahını yere bırakmak kaydı ile İHLAL VAR diyerek onu yakından vurduğunu düşündüğü arkadaşını PASİVİZE edebilir bu tamamen vicdana bırakılır. (2 Oyuncu bu sırada vurulmamak adına KIRMIZI VURULDUM Şapkası Bandanası …vs çıkarır bu sırada atışa maruz kalmamak adına) İhlali yapan oyuncu dizlerinin üzerine durur , Şikayet eden oyuncu normal yürüme adımı ile mesafeyi adımlar Adım mesafesinde yanılmışsa, hiçbir tartışma konuşma yapmaksızın oyun bölgesinden çıkar. Eğer ki şikayet haklı ise ihlal yapan oyuncu özür dileyerek Güveli Bölgeye gider . Bunun karşılığın oyun amirinden UYARI alır . Aynı hatayı tekrarlandığında SARI KART verilir .
Oyuncu vurulduktan sonra arkadaşına, Atışın Yerini, Rakibinin geldiği yönü işaret ederse, sesli beyanla veya telsizden anons geçerse tespiti veya şikayeti sonucunda sarı kart, tekrarında ise kırmızı kart ile cezalandırılır.

OYUN İÇİ DİYALOGLAR
Oyun içerisinde işaretlemeler atış yaptığınız oyuncu vuruldum demediği sürece geçersizdir. Yapmanız gereken oyuncu hissedene kadar atışa devam edilmesidir. Çok net bir şekilde vurduğunuz kişiye (10-20m içinde) ( SENİ VURDUM , ARTIK CIKSANA …vb ) kelimer sarf edilirse ve oyun amiri tespitinde tamamen haklı olunsa bile eylem sarı kartla cezalandırılır tekrarı halinde kırmızı kart .
(Peki ne yapmam gerek?) Bu konuda Oyunun içinde Kol numarasını veya kişi tanımlayıp oyun bitiminde saha amirine bildirilir.
Oyunda hiç kimse küfür hakaret veya tehdit edici sözler söyleyemez . Bu şekildeki bir konuşmada veya fiili harekette oyuncular haklılığı ve haksızlığı bakılmaksızın o günkü oyundan MEN edilir (kırmızı kart)

HAKARET ve AYRIMCILIK İÇEREN SÖZLER
Irk, dil, din,siyasi görüş , etnik köken ayrımcılığı yaparak tartışmaların yapılması sarı kartla cezalandırılır devamında ise kırmızı karttır.

AIRSOFT ASKERİ SİMÜLASYON OYUNUDUR. BU OYUN REFLEKS ATIŞLARINA AÇIK BİR OYUNDUR. KİŞİ KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK DURUMUNDADIR.
Gün içinde hakem tarafından kartla cezalandırılan veya ihtar verilen oyuncular hakem ve gözlemci raporları ile teknik komiteye bildirilir. İşlenen fiilin ağırlığına göre AAD yönetim kurulu tarafından raporlar doğrultusunda yönetmeliğe uygun cezalar verilir.